ردیف                      عنوان قانون

1             قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2             سیاست های کلی سلامت

3             سیاست های کلی علم و فناوری

4             قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

5             قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

6             قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

7             قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

8             ‌قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9            قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

10           قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب1367/12/3 شورای عالی فرهنگی

11          قانون مدیریت خدمات کشوری

12          قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

13          قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

14          قانون رسیدگی به تخلفات اداری

15          قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس

16          قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

17          قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

18          قانون پیشگیری از وقوع جرم

19          قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم(3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم(43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

20          قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

21          قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

22           آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور

23          قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

24          قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

25          قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان

26          قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

27          قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

28          قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

29          قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

30          قانون حفاظت در برابر اشعه

31          قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

32          قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

33          قانون تامین داروهای خاص

34          قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

35          قانون هوای پاک

36          قانون برنامه و بودجه

37          قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387

38          اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور مصوب سال 1353

39          قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت

40          قانون افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

41          قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام تاریخ تصویب 1373/7/19

42          قانون الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معرفی مسئول فنی واجد الشرایط برای اداره داروخانه هایی که در مناطق محروم و جمعیت زیر پنجاه هزار نفر فاقد مسئول فنی می‏باشند.                  مصوب سال 1367

43          قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

44          قانون بودجه سال 1391 کل کشور

45          قانون بودجه سال 1394

46          قانون بودجه سال 1395

47          قانون بودجه سال 1397 کل کشور

48         قانون بودجه سال 1398 کل کشور

49          قانون بوجه سال 1399 کل کشور

50          قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

51          آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

52          قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

53          قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

54          قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

 55         قانون پذیرش اصلاحیه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهانی

 56         ‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 57         قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی

 58        قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه

 59         قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن

 60         قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ ا سلامی‌ ایران‌

 61         قانون مجوز اداره مستقل داروخانه به وسیله کمک داروسازان کشور

 62         قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 63         قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

 64         قانون نحوه تامین دارو در مناطق محروم و نیازمند کشور مصوب سال 1364

 65         مقررات مربوط به بازرسی داروخانه ها و کارشناسان اعزامی

 66         مقررات و ضوابط انتقال محل داروخانه

 67         مقررات و ضوابط تاسیس داروخانه داخلی بیمارستان ها- پلی کلینیک ها- درمانگاهها

 68         مقررات و ضوابط تعطیل و انحلال داروخانه

 69         مقررات و ضوابط جهت بررسی صلاحیت مسئول فنی و صدورپروانه

 70         قانون شورای حل اختلاف

 Template settings