فرم شماره ۱«اخذ تعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره های دکترای تخصصیph.D   «

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره2» فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)«

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره3«اخذتعهد کارمندی از دانشجویان بورسیه داخل دوره دکترای تخصصی پژوهشی ( ph.D . by Research )«

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره4 »فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی (غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)«

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  فرم شماره5»فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران استفاده کننده از سهمیه سی در صد مازاد مناطق محروم«
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره5-1» فرم اخذ وثیقه ملکی  از دستیاران استفاده کننده از سهمیه سی در صد مازاد مناطق محروم«

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره6«فرم وثیقه ملکی برای اخذ تعهد از دستیاران استفاده کننده از سهمیه بومی در آزمون دستیاری دندانپزشکی«
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره7 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره8«فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران آزاد رشته تخصصی پزشکی خانواده»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره9 «فرم اخذ تعهد محضری از دستیاران پذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی خانواده که از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی استفاده نموده اند»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 10«فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی (پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی) «

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره11 «فرم تعهد محضری بهره مندی از مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی ( غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیارفوق تخصصی)» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره12 »فرم تعهد بورسیه های کوتاه مدت خارج از کشور «

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  فرم شماره13«فرم تعهد متقاضیان (دانشجویان) خروج از کشور»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره14«فرم سند وثیقه ملکی دانشجویان بورسیه خارج از کشور«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره15«فرم سند وثیقه ملکی به جای ضمانت نامه بانکی جهت خروج موقت از کشور«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  فرم شماره16 »فرم ضمانت نامه بانکی جهت خروج از کشور«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  فرم شماره17 » فرم ظرفیت مازاد»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  فرم شماره18»فرم تعهد محضری فرصت مطالعاتی«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره19  » فرم اخذ تعهد از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره20 » فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام«

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره21«فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی»(مخصوص دستیاران آزاد)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره21-1«فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان آزاد آزمون دستیار فوق تخصصی«

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره22«فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی «(مخصوص مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره23«فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی «(مخصوص اعضای هیأت علمی)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره24 «فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصصی«(مخصوص مستخدمین سایر نهادها)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  تذکروفق اعلام دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی ، میزان تعهدپذیرفته شدگان آزمون دستیار فوق تخصص در رشته های خون و سرطان بالغین ، نفرولوژی ، بیماریهای ریه ، روانپزشکی کودک ونوجوان ، جراحی کودکان ، جراحی قلب و عروق ، روماتولوژی کودکان ، عفونی کودکان و کلیه کودکان ، قلب کودکان ، جراحی قفسه صدری (توراکس) ، مراقبهای ویژه ،  در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به میزان برابر طول دوره آموزشی می باشد .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره25 «فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزاد«

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره26 «فرم تعهد موضوع شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه های علوم پزشکی مناطق محروم»(مخصوص دستیاران فوق تخصص)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره27  »فرم اخذتعهد محضری از دکترای تخصصی آزاد«
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره28 «فرم اخذ وثیقه ملکی از پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد«
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره29  «فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی» (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره30 «فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع دکترای تخصصی» (سهمیه مناطق محروم قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره31«فرم اخذتعهد محضری از دستیاران اتباع خارجه«
فرم شماره31-1«فرم اخذ ضمانتنامه بانکی و تعهد محضری از دستیاران اتباع خارجه»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره 32«اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه ۱۰۰ درصد بومی- آزمون سراسری سال ......با سهمیه دو و سه (موضوع سهمیه بومی استان/بومی شهری)»

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره33 «فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه ۴۰ درصد کاردان های رشته مامایی»(شاغل در طرح پزشک خانواده برای ادامه تحصیل در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره34«فرمت سند تعهدپذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی»(سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره35 «فرم اخذ تعهد از دستیاران آزاد دندانپزشکی(متعهدعام)«
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره36 «فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران دندانپزشکی متعهد عام«
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره37«فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره های تکمیلی تخصصی(فلوشیپ)»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره38«فرم اخذ سند تعهد محضری خاص از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ۳۶ «
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره39«فرم اخذ سند تعهد از پذیرفته شدگان در برنامه آموزشی پزشک پژوهشگر (مخصوص دستیاران تخصص/فوق تخصص) «
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره40«فرم اخذ سند تعهد محضری دستیاران بهره مند از سهمیه ی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی در آزمون دستیاری دندانپزشکی«
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرم شماره41«فرمت سند تعهد موضوع آیین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در دکتری عمومی پزشکی / دندانپزشکی مصوب جلسه ۳۰مورخ 1401/4/26شورای سنجش و پذیرش دانشجو»

فرم شماره1-41«فرمت وثیقه ملکی موضوع آیین نامه اجرایی ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی مصوب جلسه 30 مورخ14021/04/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره42«فرم سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی) "ویژه دانشکده ها و دانشگاه ها علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 43«فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع فوق تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 44«فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 45«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 46«فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (ph.d) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 47«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (ph.d) (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 48«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی دندانپزشکی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 49«فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع تخصصی دندانپزشکی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 50«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی به غیر از دندانپزشکی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 51«فرمت سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی به غیر از دندانپزشکی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم شماره 52«فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی سال 1401) "مخصوص پذیرفته شدگان سال 1402 به بعد"»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Template settings