مدیریت امور حقوقی- آیین نامه
آیین نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
 1. آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه 

 2. آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره برداری غیر منقول دستگاههای اجرایی

 3. آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند رسمی

 4. آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری

 5. آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری

 6. آیین نامه اصلاحی ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون خدمات مدیریت کشوری

 7. آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

 8. آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری

 9. آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت

 10. اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات

 11. آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی

 12. آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

 13. آیین نامه تضمین معاملات دولتی

 14. آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

 15. آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

 16. آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

 17. آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

 18. اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=64.6143.47999.fa
برگشت به اصل مطلب