مدیریت امور حقوقی- معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 
 
نام سمت شماره تلفن یا فکس شماره داخلی
خانم عبدالعلی مدیر ۸۸۰۵۴۴۱۹ ۲۴۱۶
خانم بیات مسئول دفتر ۸۸۶۰۷۹۳۴ - ۸۸۰۵۴۴۱۹ ۲۴۱۶
آقای ملک نیا معاون ۸۸۶۲۲۵۸۸ ۲۴۴۱
آقای نصیری کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۵۷ ۲۴۲۱
خانم سبحانی کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۹۹ ۲۴۱۹
خانم زمانی کارشناس مسئول در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۹۹ ۲۴۱۹
آقای عبدلی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۶۵۷ ۲۴۲۱
خانم بساطی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۵۸۰ ۲۴۴۲
آقای اوردی خانی کارشناس در امور حقوقی ۸۸۶۲۲۵۸۰ ۲۴۴۲
آقای محسنی کارشناس فناوری اطلاعات ۲۴۶۱
آقای مقدم کادر دفتری ۲۴۲۴
آقای غزنوی کادر دفتری ۲۱۴۳
آقای صفری کارشناس در امور حقوقی ۲۴۴۱
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=64.44498.92181.fa
برگشت به اصل مطلب