دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دانستنی های حقوقی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

چرا مردها دو برابر زن ها ارث می برند...؟!

مسأله ارث زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزای اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏های ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن يا نصف بودن شخصيت و ارزش زنان نيست که برخی به غلط آن را تبليغ می کنند.قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پايه عدالت اجتماعی بنيان نهاده شده و در آن مسئوليت های اجتماعی و خانوادگی هر يک از زن و مرد رعايت شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هيچ مسئوليت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

تفاوت ارث زن و مرد:

اولاً: بايد توجه داشت که مسأله مهم سهم الارث زنان در هر صورت نصف ارث مردان نيست بلکه :

الف :  در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که ميت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور يکسان يک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست.

ب :  در مواردی سهم زن بيش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگری نداشته باشد که در اين جا پدر يک ششم می برد و دختر بيش از آن . نيز مانند موردی که ميت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حيات وی مرده باشند که در اين جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، يعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 372 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر