لیست همکاران مدیریت امور حقوقی

نام

سمت

شماره تلفن یا فکس

شماره داخلی

آقای دکتر مهدی ابراهیمی

مدیر

۸۸۰۵۴۴۱۹

۲۴۱۶

خانم زهره بیات

مسئول دفتر

۸۸۶۰۷۹۳۴ - ۸۸۰۵۴۴۱۹

۲۴۱۶

آقای علی ملک نیا

معاون

۸۸۶۲۲۵۸۸

۲۴۴۱

آقای محمد نصیری

کارشناس مسئول امور حقوقی

۸۸۶۲۲۶۵۷

۲۴۲۱

خانم سپیده سبحانی

کارشناس مسئول امور حقوقی

۸۸۶۲۲۶۹۹

۲۴۱۹

خانم زهرا زمانی

کارشناس مسئول امور حقوقی

۸۸۶۲۲۶۹۹

۲۴۱۹

آقای حمیدرضا اوردی خانی

کارشناس امور حقوقی

۸۸۶۲۲۵۸۰

۲۴۴۲

آقای صادق رضاپور نیری

کارشناس امور حقوقی

۸۸۶۲۲۵۸۰

۲۴۴۲

آقای مسعود عبدلی ولی کندی

کارشناس امور حقوقی

۸۸۶۲۲۶۵۷

۲۴۲۱

خانم عاطفه محمدزاده

کارشناس امور حقوقی

۸۸۶۰۷۹۳۴ - ۸۸۰۵۴۴۱۹

۲۴۱۶

آقای فیروز جدی مقدم

کادر دفتری

 

۲۴۲۴

آقای شهاب غزنوی

کادر دفتری

 

۲۱۴۳

   

Template settings