مدیریت امورحقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

    یکی از خصائص برجسته انسان اجتماعی بودن آن است، با بررسی و مطالعه در زندگی بشر در می یابیم انسان قانون و قانونمندی را بصورت یک نیاز واقعی احساس و همزمان با پیشرفت و تکامل خود به بررسی و تکمیل قوانین نیز پرداخته است .

 وضع قوانین و مقررات موجود همیشه بر اساس نیازهای روز جامعه بشری بوده و بقای آن نیز به قوام قانون و میزان پاسخگویی آن به مسائل و نیازمندیهای روز جامعه بستگی داشته است مدیریت امور حقوقی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشگاه و با اهداف نظارت و بررسی کلیه قراردادهای دانشگاه و انطباق مفاد آن با قوانین و مقررات مربوطه؛ استیفای حقوق دانشگاه در محاکم قضایی و دفاع از منافع دانشگاه؛ اجرای صحیح و به موقع تعهدات متعهدین و فعالیت خود در سطوح و ابعاد مختلف اقدام می نماید

 ضمناً، در سال 1389در اجرای ابلاغیه شماره 110/6677 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری و دستور وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در مورد ساختار جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی مستقر در استان تهران کلیه واحدهای آموزشی پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام شدند و مجدداً طی جلسه 736 مورخ 26/06/1392 شورای عالی انقلاب و فرهنگی دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران از یکدیگر  متنزع و منفک گردیدند.

مدیریت امور حقوقی در کلیه امور حقوقی ستاد دانشگاه – معاونتها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، شبکه های بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه همکاری در این اقدامات در مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در زمینه امور قضایی (کیفری و حقوقی)، انتظامی، ثبتی، املاک، قراردادها و اسناد متعهدین و دعاوی اداری و مکاتبات و مشاوره‌های حقوقی پاسخ به استعلامات دارد. مدیریت حقوقی دانشگاه از کلیه مسئولین و همکاران دانشگاه انتظار دارد با همکاری و مساعدت خود این مدیریت را در راستای احقاق حقوق دانشگاه و اجرای عدالت همراهی نموده و از هرگونه پیشنهاد و انتقاد در جهت بهبود اموراستقبال می نماید.

Template settings